Salgsbetingelser​

Forretningsbetingelser for jordrens syd aps

​Nedenstående bestemmelser gælder for behandling af forurenet jord og andet materiale på Jordrens Syd ApS´ anlæg på Flensborg landevej 1, Søgaard, 6200 Aabenraa, I det følgende JRS, og videre- og/eller slutdisponering af behandlet jord og andet materiale.

1. Aftaleindgåelse

1.1 JRS afgiver på begæring af kunden tilbud om modtagelse af forurenet jord og/eller andet forurenet materiale. Hvis ikke andet er tilkendegivet, gælder tilbudet I 30 dage fra afgivelsen.

1.2 Kunden er forpligtet til så vidt muligt at oplyse om indholdet og graden af forurening til brug for udarbejdelse af tilbud, om muligt ved skriftlig dokumentation. I det omfang materialets sammensætning eller forureningsgrad afviger fra det oplyste, er JRS berettiget til at fakturere kunden de hermed forbundne meromkostninger.

1.3 Aftalen anses for indgået ved oprettelse af kontrakt med parternes underskrift, eller ved JRS´ ordrebekræftelse.

1.4 Uanset indholdet af modtagne analyserapporter m.v., omfatter JRS' forpligtelser alene modtagelse og håndtering af de forurenings-typer, som udtrykkeligt er opregnet I aftalen/ordrebekræftelsen.

1.5 Fravigelser af nærværende forretnings-betingelser skal være skriftlige for at kunne gøres gældende mellem parterne.

2. Krav til materialets beskaffenhed

2.1 Jord og andet materiale må ikke indeholde større fremmedlegemer, som f.eks. sten, murbrokker, metal, træ eller andet affald, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

2.2 Jord og andet material, skal kunne stables i minimum 2 meters højde, medmindre der er indgået særskilt aftale herom. 

2.3 Såfremt ovennævnte krav ikke er opfyldt, kan JRS nægte at modtage leverancen. I tilfælde af, at modtagelse på trods heraf vil være mulig, er JRS berettiget til at tage sig betalt for ekstraomkostninger forbundet med modtagelsen.

3. Modtagelse og kontrol

3.1 Ved levering til anlægget, skal altid følge kopi af indgået aftale eller ordrebekræftelse samt køreseddel / jordanmeldelse med angivelse af JRS' referencenummer og materialets oprindelsessted. Denne skal fremvises ved ankomst.

3.2 Ved levering sker der vejning af det ankomne læs. Der udleveres kvittering / vejeseddel. Udgifter forbundet med ventetid på JRS´ anlæg, herunder til vejning, prøveudtagning, kontrol og aflæsning er JRS uvedkommende.

3.3 Efter levering udtager JRS prøver med henblik på kontrol med det leverede. Såfremt det viser sig, at forureningen ikke kan afhjælpes eller den konstaterede forurening ikke er lig med den i ordrebekræftelsen eller kontrakten beskrevne, kan JRS nægte at modtage og bearbejde leverancen. JRS kan I så fald kræve afhentning. Udgifterne hertil betales af kunden.

3.4 I henhold til gældende love og regler, rapporterer JRS den modtagne mængde, art, mv., til offentlig myndighed. Tillige disponerer JRS modtaget jord iht. gældende love og regler.

3.5 Det er kundens ansvar at kontrollere, om jorden må transporteres til JRS' plads(er) og under hvilke omstændigheder. Udover det, er kunden ansvarlig for at oplyse om jordforureningsforhold, blandt andet, men ikke begrænset til: Kendt forurening (diffus/punktkilde), kortlægning og eventuel mistanke om forurening.

4. Samarbejdspartnere

4.1 JRS er berettiget til at overlade udførelsen af sine forpligtelser I henhold til aftale med kunden, til JRS' samarbejdspartnere, uanset om der I tilbud, ordrebekræftelse eller aftalen I øvrigt måtte være nævnt et specifikt behandlingsanlæg.

4.2 Såfremt levering skal ske til et andet anlæg end aftalt, sker dette mod kompensation for øgede transportudgifter. Sådanne aftaler om økonomisk kompensation skal indgås før levering af materialet.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Kunden faktureres for den ved leveringen indvejede mængde, til den pris per ton, der fremgår af det af JRS afgivne tilbud.

5.2 Jrs er berettiget til at kræve depositum, bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse ved modtagelsen af leverancen, såfremt JRS måtte skønne det nødvendigt.

5.3 Betaling skal ske netto + 8 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen skal kunden svare rente på 2 % per påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet til betaling sker.

5.4 JRS forbeholder sig ret til at opkræve manglende betaling fra bygherren såfremt, at entreprenøren/tranportøren ikke overholder betalingen.

6. Ansvar

6.1 Kunden er over for JRS ansvarlig for udgifter, der skyldes fejl og/eller forsømmelser fra kundens side, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til: Fejlagtig deklaration af godset.

6.2 JRS kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske indirekte tab over for kunden eller tredjemand.

6.3 Force majeure og lignende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for JRS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Ved force majeure forstås blandt andet enhver omstændighed, som JRS ikke er herre over, herunder men ikke begrænset hertil:

· krig

· brand

· arbejdskonflikt

· beslaglæggelse

· valutarestriktioner

· oprør og uroligheder

· almindelig vareknaphed

· forsinkelse af eller manglende leverancer fra JRS' underleverandører eller samarbejdspartnere

7. Lovvalg og værneting

7.1 Forholdet mellem JRS og kunden er I enhver henseende underlagt dansk ret ved retten I Haderslev som aftalt værneting.​

Send os en mail​

Fandt du ikke information, om det du søgte på vores hjemmeside, eller ønsker du yderligere oplysninger,

kan du udfylde nedenstående kontaktformular​.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jordrens Syd ApS | Flensborg Landevej 1 | 6200 Aabenraa - Jordrens Syd ApS | Kielbergvej 23 | 5750 Ringe |Tlf.: +45 73 68 00 03|